№ 59 (2018)

Зміст

Статті

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Галина Бучківська 8-20
ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Людмила Роєнко, Тамара Торчинська 21-28
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Наталія Савченко 29-35
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Валентина Титаренко, Лідія Охріменко 36-42
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІЗНАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ PDF
Софія Бєдакова 43-51
ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Алла Залізняк 52-58
УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ PDF
Тетяна Зевченко, Наталія Дудик 59-69
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАЛЬНОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ PDF
Анна Кифенко 70-76
ІНТЕРАКТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА PDF
Галина Коберник 77-83
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ольга Колодницька 84-91
ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД PDF
Сергій Куценко 92-98
ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУ В РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Наталія Лавриченко 99-111
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Оксана Лоюк 112-122
СУЧАСНІ ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В АСПЕКТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА PDF
Вікторія Лупанова 123-130
МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Світлана Семчук 131-137
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА (на прикладі художньої вишивки) PDF
Оксана Смірнова, Марина Пелих 138-146
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Лідія Темченко 147-154
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ PDF
Наталія Філіпчук 155-163
ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Анна Харченко, Оксана Смірнова 164-172
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СИСТЕМАТИЧНОСТІ У ШКІЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Галина Хоменко 137-180
ПОТЕНЦІАЛ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ PDF
Ольга Бикова 181-189
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ PDF
Микола Гагарін 190-197
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГА PDF
Алла Добридень 198-206
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Катерина Іващенко 207-214
ПЕДАГОГІЧНА І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ МАНДИЧЕВСЬКИХ PDF
Володимир Акатріні 215-223
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАНСОФІЧНОЇ ОСВІТИ Я.А.КОМЕНСЬКОГ PDF
Віра Новосад 231-236
ПРАГМАТИЧНІ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДЖ. ДЬЮЇ. ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 20-х – 30-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Євген Пліско 237-246
СІЛЬСЬКА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ПОЛІГОН ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО PDF
Олександр Санівський 247-255
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ЧИННИХ ПІДРУЧНИКАХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Петро Волошин, Ганна Волошина 256-265
РОЗВИТОК НАПРАВЛЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ PDF
Орос Імріївна Імріївна 266-271
РЕАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Ірина Радченя 272-278
ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО СІМ’Ї І ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ PDF
Ірина Резніченко 279-285
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І ШКОЛИ: ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ PDF
Вікторія Макарчук 224-230